Obchodní podmínky e-shopu Krby Kamna Turyna

Obchodní podmínky e-shopu společnosti KRBY-KAMNA TURYNA s.r.o. na adrese
https://www.krby-turyna.cz/eshop-krby-kamna
Všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod společnosti KRBY-KAMNA TURYNA
s.r.o., sídlem Pečky, Petra Bezruče 548, PSČ 289 11, IČO 242 28 117, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C vložce 190617 (dále jen

„Společnost“), provozované na webové stránce https://www.krby-turyna.cz/eshop-krby-
kamna a případně na dalších webových stránkách Společnosti, dále též jen „Obchodní

podmínky“ nebo „OP“, vydané podle ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).
Základní ustanovení
1. Tyto Obchodní podmínky upravují některá práva a povinnosti plynoucí ze smluv
uzavřených v internetových obchodech provozovaných Společností.
2. Znění OP je trvale zveřejněno na internetových stránkách Společnosti a OP jsou
nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující vyjadřuje svůj souhlas s OP uzavřením kupní
smlouvy.
3. Společnost může tyto OP jednostranně měnit či doplňovat. Případnou změnou nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.
4. OP i kupní smlouva jsou v českém jazyce.
5. V kupní smlouvě je možné sjednat podmínky odlišné od těchto OP. Odlišná ujednání
v kupní smlouvě mají před těmito OP přednost.
6. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto
neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce
přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních
ustanovení.

Definice pojmů
7. Prodávající je Společnost, jednající v rámci své podnikatelské činnosti. Kontaktní
email: info@krby-turyna.cz, telefon +420 723 174 928, adresa provozovny shodná se sídlem
Společnosti.
8. Kupující je zákazník nakupující na e-shopu Společnosti. Nakupuje-li zákazník jako
soukromá osoba, jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo nad rámec
samostatného výkonu povolání, považuje se za Spotřebitele.

Uzavření kupní smlouvy

9. Kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím e-shopu komunikačními prostředky na
dálku. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradí Kupující.
10. Zboží Prodávajícího vystavené na e-shopu se považuje za nabídku – návrh na
uzavření kupní smlouvy. Informace uvedené v e-shopu v okamžiku objednání zboží jsou
platné – skladová dostupnost, dodací doba, cena zboží, náklady spojené s balným a dopravou.
11. Kupující je v procesu objednávky povinen úplně a správně vyplnit své kontaktní údaje,
tedy jméno, příjmení, fakturační a případně dodací adresu, emailovou adresu a kontaktní
telefonní číslo a je povinen zvolit způsob platby a způsob dopravy. Zboží je označeno jeho
přidáním do tzn. košíku na e-shopu.
12. V průběhu tvorby objednávky je Kupující oprávněn údaje v objednávce měnit a
doplňovat. Před jejím konečným potvrzením je Kupující povinen zaškrtnutím příslušného
políčka v e-shopu potvrdit své seznámení se a souhlas s těmito OP.
13. Kupní smlouva je uzavřena, jakmile Kupující v e-shopu Prodávajícího definitivně
potvrdí svou objednávku v košíku.
14. Prodávající je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit, nemůže-li své závazky
z kupní smlouvy objektivně splnit, zejména není-li objednané zboží již dostupné. Oznámení o
odstoupení Prodávající zašle Kupujícímu na emailovou adresu uvedenou v objednávce.
Doručením oznámení podle předchozí věty se kupní smlouva od počátku ruší. Provedl-li
Kupující úhradu kupní ceny a dalších nákladů s koupí spojených předem, vrátí mu Prodávající
uhrazenou částku bez zbytečného odkladu stejným způsobem, jakým mu byla Kupujícím
uhrazena.

Kupní cena, náklady doručení, způsoby placení
15. Kupní cena zboží je uvedena v e-shopu. Celková cena je včetně DPH v platné výši.
16. Náklady na doručení zboží jsou uvedeny v popisu zboží.
17. Kupující se uzavřením kupní ceny zavazuje uhradit kupní cenu a náklady na doručení
zboží (dále společně jen „Cena“).
18. Kupující může Cenu uhradit následovně: hotově při osobním převzetí zboží nebo
bezhotovostním převodem na základě vystavené proformafaktury (předfaktury).
19. V případě osobního převzetí a úhrady zboží v hotovosti předá Prodávající Kupujícímu
daňový doklad za zboží při převzetí.
20. V případě bezhotovostní platby předem obdrží Kupující proformafakturu při potvrzení
objednávky. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na bankovní účet
Prodávajícího. Nebude-li Cena uhrazena řádně ani do 30 dní ode dne splatnosti, kupní

smlouva se bez dalšího ruší. Prodávající není povinen zrušení smlouvy podle předchozí věty
Kupujícímu oznamovat.
21. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího v případě osobního převzetí zboží
v okamžiku uhrazení Ceny a převzetí a v případě doručení zboží okamžikem jeho převzetí.

Doručení zboží
22. Zboží může být dodáno osobním vyzvednutím v provozovně Prodávajícího nebo
prostřednictvím přepravce (TopTrans). Volbu Kupující provádí v e-shopu před dokončením
objednávky.
23. Dodací lhůta je uvedena v e-shopu v popisu zboží. V případě volby dodání zboží
prostřednictvím přepravce se dodací lhůta prodlužuje o dobu obstarání přepravy, která
obvykle činí 2 dny (do této lhůty se nezapočítávají dny pracovního volna a státní svátky).
24. Kupující je povinen zajistit následující podmínky pro vydání zásilky: být
v předpokládané době dodání osobně přítomen na adrese k doručení, případně zajistit
přítomnost osoby, která zásilku převezme a současně přepravci při převzetí sdělit 6místný
kód.
25. Přepravce předá zásilku na zadané adrese, v přízemí. Nebude-li zadaná adresa
dopravně dostupná, postupuje přepravce podle odst. 27 těchto OP.
26. Nebudou-li splněny podmínky pro vydání zásilky, zásilka nebude vydána. Přepravce
se pokusí zásilku doručit následující pracovní den a nebude-li ani to možné, vyzve příjemce
k jejímu vyzvednutí na příslušném depu přepravce.
27. Prodávající je oprávněn po Kupujícím požadovat náklady za opakované doručování
zásilky v případech podle předchozího odstavce a Kupující je povinen tyto náklady
Prodávajícímu uhradit.
28. Kupující je při přebírání zásilky povinen zkontrolovat stav zásilky a její případné
nedostatky (výhrady) uvést bezprostředně při doručení kurýrovi do mobilního terminálu,
s konkretizací poškození. Neúplnost zásilky se rovněž považuje za zjevné poškození zásilky.
29. Kupující je povinen odmítnout převzetí zjevně poškozené zásilky a toto uvést jako
důvod kurýrovi do mobilního terminálu. Kupující je povinen pořídit fotodokumentaci poškození
zásilky předtím, než ji kurýr převezme zpět do přepravy.
30. Jakékoli poškození zásilky (zjevné i skryté) je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu
ihned po převzetí zásilky, nejpozději druhý den po převzetí zásilky. V případě, že Kupující
neoznámí poškození zásilky Prodávajícímu včas a zároveň neuvede-li poškození zásilky
kurýrovi do mobilního zařízení při jejím převzetí, mu nenáleží práva z vad zásilky.

31. Kupující je v případě poškození zásilky povinen uchovat obal zásilky a umožnit
ohledání zásilky Prodávajícím, přepravcem nebo zástupcem pojišťovny. Nesplní-li Kupující
povinnosti podle předchozí věty a nebo neposkytne-li potřebnou součinnost k prošetření,
nenáleží mu práva z vad zásilky.
32. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí.
33. Součástí zásilky se zbožím je následující dokumentace: návod k instalaci, obsluze a
údržbě zboží (a to i ve formě více dokumentů), záruční list, záruční podmínky a doklad o
výrobním číslu (a to i ve formě více dokumentů) a případně daňový doklad.
34. Kupující je povinen zboží včetně jeho dokumentace zkontrolovat ihned po převzetí.

Práva z vadného plnění
35. Prodávající zaručuje, že zboží je v době přechodu nebezpečí škody bez vad, tedy
zejména že odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakosti a funkčnosti, je dodáno s
ujednaným příslušenstvím a dokumentací a že je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto
druhu obvykle používá.
36. Práva povinnosti vyplývající z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními
předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
ve znění pozdějších předpisů.
37. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná
již při převzetí.
38. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v
době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, nejdéle však do data spotřeby vyznačeného na obalu
zboží.
39. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil a dále
v případech podle těchto OP.
40. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
- na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to
není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může
Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li
to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného
odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
- na odstranění vady opravou věci;
- na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
- odstoupit od smlouvy.

41. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez
zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez
souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako
neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že
vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní
ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
42. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení
smlouvy – viz níže.
43. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat
novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že nezjedná
nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
44. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění
vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
45. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy,
může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající
odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
46. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může
Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu
nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
47. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné
vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší
počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
48. Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně
dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).
49. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné
prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o
skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující
mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Odstoupení od kupní smlouvy
50. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od dodání zboží. Lhůta
podle předchozí věty se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle
Prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

51. Prodávající umožňuje Kupujícímu odstoupit od kupní smlouvy prostřednictvím
vyplněného vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, zveřejněného na webových
stránkách Prodávajícího, odeslaného na adresu sídla Prodávajícího.
52. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, je povinen zaslat zboží Prodávajícímu bez zbytečného
odkladu po odstoupení od smlouvy, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy,
a to na své náklady.
53. Kupující je povinen vrátit zboží úplné, nepoškozené, pokud možno v originálním obalu,
ve stavu, v jakém ho převzal. Pokud se jedná o spotřební zboží lze od smlouvy odstoupit,
pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním
balení.
54. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu,
nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od
něho na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dodání zboží, a to stejným způsobem,
jakým je přijal. Zvolil-li Kupující jiný způsob dodání zboží než nejlevnější, vrátí mu Prodávající
náklady na dodání ve výši rovnající se nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
55. Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu
bude zboží předáno nebo alespoň prokázáno, že bylo zboží na adresu jeho sídla odesláno.

Řešení sporů se spotřebiteli
56. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce,
se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
http://www.coi.cz. Dále je možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na
internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr .

Závěrečná ustanovení
57. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
58. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v
elektronické podobě a není veřejně přístupná.
59. Tyto OP jsou platné a účinné od 1.1.2024.