Obchodní podmínky e-shopu Krby Kamna Turyna

Všeobecné dodací a záruční podmínky a dohoda o nakládání s odpady z obalů pro internetové obchody a velkoobchod KRBY-KAMNA TURYNA provozované společností KRBY-KAMNA TURYNA s.r.o., Pečky, Petra Bezruče 548, PSČ 289 11, IČO: 24228117 dále též jen „Obchodní podmínky“

1. Základní ustanovení 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných na internetových adresách www.shop-krby.cz, krby-turyna.cz a dále na všech dalších internetových obchodech provozovaných společností KRBY-KAMNA TURYNA s.r.o. nebo ve velkoobchodních a maloobchodních prodejnách KRBY-KAMNA TURYNA provozovaných společností KRBY-KAMNA TURYNA s.r.o. 

Tyto Obchodní podmínky vymezují a specifikují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, přičemž prodávajícím je společnost KRBY-KAMNA TURYNA s.r.o., Pečky, Petra Bezruče 548, PSČ 289 11, IČO: 24228117, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze oddíl C 190617, provozující internetové obchody a malo a velkoobchodní prodejny pod obchodní značkou KRBY-KAMNA TURYNA a kupujícím je zákazník, který může být spotřebitelem nebo podnikatelským subjektem. 

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je reklamační řád (viz příloha). 

Pokud je zákazníkem - smluvní stranou spotřebitel, pak se vztahy, které nejsou upravené těmito Obchodními podmínkami řídí zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a dále zákonem č. 634/1992 Sb. (Zákon o ochraně spotřebitele) ve znění příslušných novel. Pokud je zákazníkem - smluvní stranou podnikatel (nikoliv spotřebitel), pak se vztahy, které nejsou upravené těmito Obchodními podmínkami řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) ve znění příslušných novel. 

Prodávající dává kupujícímu tyto obchodní podmínky ve známost umístěním v internetovém obchodu KRBY-KAMNA TURYNA a dále fyzickým umístěním ve své prodejně (prodejnách). Kupující je v obou případech na existenci těchto obchodních podmínek dostatečně upozorněn. 

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

Souhlas s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem dává kupující uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím. 

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě nebo ve smlouvě o obchodním partnerství. Odchylná ujednání v kupní smlouvě nebo smlouvě o obchodním partnerství mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

2. Definice pojmů

Kupující je zákazníkem internetového obchodu KRBY-KAMNA TURYNA nebo velko a maloobchodních prodejen KRBY-KAMNA TURYNA a je buď: 

Spotřebitel a pak jako kupující nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání

nebo 

Podnikatel (nikoliv spotřebitel), který nakupuje výrobky nebo služby, které užívá v rámci své podnikatelské činnosti. 

Prodávajícím je společností KRBY-KAMNA TURYNA s.r.o., Pečky, Petra Bezruče 548, PSČ 289 11, která je podnikatelských subjektem - obchodní společností a v rámci své podnikatelské činnosti uzavírá s Kupujícím smluvní vztah. 

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem: 

a) Vzniká v případě internetového obchodu objednáním zboží kupujícím - spotřebitelem na základě návrhu na uzavření kupní smlouvy, který prodávající umístil na svoje internetové stránky. Informační e-mail nebo jiná zpráva s potvrzením o přijetí objednávky zasílaný prodávajícím kupujícímu nemá na již uzavřený smluvní vztah vliv. 

b) V případě nákupu na prodejně prodávajícího vzniká kupní smlouva buď převzetím zboží kupujícím - spotřebitelem nebo vystavením objednávky kupujícím - spotřebitelem a to i v případě, že je objednávka zaslána poštou, e-mailem nebo faxem. 

V čl. 3 těchto obchodních podmínek jsou vztahy mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem dále podrobněji definovány. 

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem: 

a) Vzniká v případě internetového obchodu potvrzením prodávajícího o přijetí objednávky zaslaného kupujícímu - podnikateli. 

b) V případě nákupu na prodejně prodávajícího vzniká kupní smlouva buď převzetím zboží kupujícím - podnikatelem nebo vystavením objednávky kupujícím - podnikatelem a jejím převzetím a potvrzením prodávajícím. 

Změna nebo zrušení uzavřené kupní smlouvy je možná pouze na základě dohody obou smluvních stran nebo při splnění zákonných důvodů. 

V čl. 4 těchto obchodních podmínek jsou vztahy mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem dále podrobněji definovány. 

Internetový obchod je elektronická aplikace provozovaná nebo spravovaná prodávajícím na Internetu a je určená k prezentaci a prodeji zboží a služeb prodávajícím. Lokalizace internetového obchodu prodávajícího je určena virtuální adresou v rámci Internetu. 

Prodejna je fyzicky existující místo označené v souladu s živnostenským zákonem, provozované nebo spravované prodávajícím a je určené k prezentaci a prodeji zboží a služeb prodávajícím. Lokalizace prodejny prodávajícího je určena poštovní adresou. Pokud provádí prodávající prodej u kupujícího (např. zaměstnanec prodávajícího přiveze vozidlem prodávajícího zboží do sídla kupujícího), pak je takový prodej z hlediska těchto obchodních podmínek považován za prodej z prodejny prodávajícího. 

Prodej zboží v režimu B2B je takový prodej zboží, kdy prodávající prodá zboží kupujícímu - podnikateli a ten je prodá dalšímu kupujícímu, ke kterému nemá prodávající žádný smluvní vztah. Tento proces prodeje zboží je zde specifikován proto, že pro dodržení některých závazků prodávajícího vůči kupujícímu - podnikateli je třeba, aby byla některá ustanovení z těchto obchodních podmínek (například ustanovení týkající se záruky) byla přenesena kupujícím - podnikatelem na jeho zákazníka. 

Prodej zboží v režimu BB2C je takový prodej zboží, kdy prodávající prodá zboží kupujícímu - podnikateli a ten je prodá dalšímu kupujícímu, ke kterému nemá prodávající žádný smluvní vztah, ale kupující podnikatel požádá prodávajícího o odeslání zboží (předání dopravci kupujícího - podnikatele, případně zaslání) na jinou adresu než je adresa kupujícího podnikatele. Tedy zboží je dopravováno od prodávajícího přímo k zákazníkovi kupujícího - podnikatele a to ve většině případů společně s dokumentací připravenou kupujícím - podnikatelem. V praxi to znamená, že zákazník kupujícího - podnikatele nabývá dojmu, že zboží obdržel od kupujícího - podnikatele. Tento proces prodeje zboží je zde specifikován proto, že pro dodržení některých závazků prodávajícího vůči kupujícímu - podnikateli je třeba, aby byla některá ustanovení z těchto obchodních podmínek (například ustanovení týkající se záruky) byla přenesena kupujícím - podnikatelem na jeho zákazníka. 

3. Obchodní dodací a záruční podmínky pro kupujícího - spotřebitele. 

3.1.1. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy 

Kupující - spotřebitel objednává zboží vystavením objednávky jedním z dále uvedených způsobů: 

a) potvrzením volby Potvrdit objednávku v dialogovém okně Pokladna internetového obchodu

b) zasláním objednávky e-mailem

c) zasláním objednávky faxem

d) zasláním objednávky poštou

e) akceptací nabídky vystavené prodávajícím

f) potvrzením dodacího listu (expedičního listu) při nákupu na prodejně prodávajícího

Objednání zboží jedním z výše uvedených způsobů vystavuje kupující - spotřebitel závaznou objednávku a uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu. 

Každá objednávka vystavená kupujícím - spotřebitelem dle bodů a) až d) musí mít minimálně náležitosti:

- Jednoznačnou identifikaci kupujícího:

Jméno a příjmení, bydliště

- Jednoznačnou identifikaci objednávaného zboží (objednací číslo, název a množství).

- Datum vystavení objednávky.

- Místo převzetí zboží

- Způsob doručení

- Požadovanou dodací lhůtu (pozn.: pokud je kupujícím - spotřebitelem požadovaná dodací lhůta

kratší než dodací lhůta uvedená, jako pevná, v internetovém obchodu, nebo v ceníkovém listu u příslušného zboží, není pro prodávajícího závazná, pokud ji písemně nepotvrdí.)

Pokud objednávka vystavená kupujícím - spotřebitelem nemá uvedené náležitosti, není prodávající povinen ji přijmout a s kupujícím - spotřebitelem uzavřít kupní smlouvu. 

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. 

V případě, že prodávající nemůže splnit požadavky kupujícího - spotřebitele uvedené v jeho objednávce a to ať již z důvodu nedostatku objednaného zboží nebo z jiných objektivních důvodů, pak tuto skutečnost sdělí kupujícímu - spotřebiteli a uzavřená kupní smlouva se tím od počátku ruší. Sdělení této skutečnosti provede prodávající prioritně písemnou formou nebo stejným způsobem, jakým kupující spotřebitel vystavil objednávku.

Potvrzení objednávky provedené prodávajícím na základě objednávky kupujícího - spotřebitele není podmínkou pro uzavření kupní smlouvy, která vzniká již vystavením objednávky kupujícím – spotřebitelem. 

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). 

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 

3.1.2. Dodací lhůta, místo a způsob dodání zboží a dokumentace ke zboží 

Lhůta, ve které má být zboží dodáno (dodací lhůta), je příslušná ke každému zboží a je uvedena u každého zboží v internetovém obchodu. Při prodeji zboží na prodejně je dodací lhůta na dotaz nebo je uvedena ve vystavené nabídce. Pokud prodávající nemůže potvrdit kupujícímu - spotřebiteli tuto standardní dodací lhůtu, navrhne kupujícímu - spotřebiteli dodací lhůtu jinou. Pokud kupující - spotřebitel tuto navrženou dodací lhůtu neakceptuje, je oprávněn do dvou pracovních dnů od objednávky odstoupit a uzavřená kupní smlouva se tím ruší. 

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím - spotřebitelem při vystavení objednávky. Pokud je místem dodání adresa prodávajícího, rozumí se, že kupující zajišťuje dopravu zboží vlastními prostředky. Předání zboží dopravci k přepravě pro kupujícího - spotřebitele musí být zvlášť sjednáno a potvrzeno prodávajícím, jinak k němu není prodávající povinen.

Prodávající avizuje kupujícímu - spotřebiteli dodání zboží způsobem uvedeným v potvrzení objednávky dva pracovní dny předem. Kupující - spotřebitel je povinen vytvořit dostatečné podmínky pro převzetí zboží, kterými se rozumí:

- přítomnost kupujícího - spotřebitele nebo osoby jím zplnomocněné k převzetí zboží v době sdělené prodávajícím

- zajištění dopravně dostupného místa pro složení zboží, s tím, že prodávající předá zboží kupujícímu - spotřebiteli v přízemí na dohodnuté adrese. 

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

Prodávající dodá kupujícímu - spotřebiteli zboží v přepravním obalu, řádně označené minimálně obchodním jménem prodávajícího a kupujícího. 

Kupující - spotřebitel je při převzetí zboží povinen zkontrolovat, zda zboží nebylo přepravou zjevně poškozeno a v případě poškození zboží odmítnout dopravci převzetí zboží a o odmítnutí převzetí zboží z důvodu jeho zjevného poškození učinit s dopravcem zápis. Pokud by tak neučinil, prodávající neodpovídá za vady zboží. Kupující - spotřebitel je povinen prohlédnout zboží podle množství co nejdříve po jeho převzetí. 

Jestliže kupující - spotřebitel odmítne zboží převzít bez toho, aby učinil s dopravcem zápis o poškození, má se za to, že odmítl zboží převzít bezdůvodně. V tom případě je prodávající oprávněn vyúčtovat cenu za dopravu kupujícímu - spotřebiteli . Dále je kupující - spotřebitel povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 3 % z kupní ceny zboží a vedle toho náhradu ušlého zisku. 

Dokumentaci ke zboží, která zahrnuje nebo může zahrnovat:

daňový doklad

dodací nebo expediční list

návod k instalaci, obsluze a údržbě (a to i ve formě více dokumentů)

záruční list, záruční podmínky a výrobní číslo (a to i ve formě více dokumentů) 

předá prodávající kupujícímu - spotřebiteli jednou z možností nebo jejich kombinací:

- osobně na prodejně

- společně se zbožím uvnitř obalu (společně se zabaleným zbožím)

- společně se zbožím na obalu (dokument připevněný k obalu zboží)

- elektronickou formou 

Povinností kupujícího - spotřebitele je zkontrolovat kompletnost dokumentace ke zboží a zejména uschovat daňový doklad, návod k instalaci, obsluze a údržbě a záruční list. 

3.1.3. Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží 

Kupující - spotřebitel nabude vlastnického práva ke zboží úplným zaplacením kupní ceny zboží po jeho převzetí. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího-spotřebitele převzetím zboží. 

3.1.4. Kupní cena 

Kupní ceny zboží uvedené v internetovém obchodu, nebo v ceníkovém listu u příslušného zboží jsou základními cenami. DPH bude k ceně zboží přičteno v souladu s aktuálně platnými sazbami. Platné ceny jsou vždy uvedeny v internetovém obchodu. Ceny uvedené v tištěných ceníkových listech jsou ceny informativní a v případě rozporu platí ceny uvedené v internetovém obchodu. 

Platnost kupních cen je daná okamžikem objednání zboží kupujícím - spotřebitelem. 

3.1.5. Cena dopravy 

Pokud zajišťuje dopravu zboží prodávající, platí kupující - spotřebitel v případě nákupu v internetovém obchodu cenu za dopravu ve výši uvedené v internetovém obchodu a v případě nákupu na prodejně ve výši uvedené v daňovém dokladu. 

3.1.6. Zaplacení kupní ceny a ostatních plateb za zboží 

Kupující - spotřebitel zaplatí kupní cenu zboží případně ostatní sjednané platby za zboží (cenu za dopravu, balné, pojistné atd.) hotově při jeho převzetí nebo předem formou bankovního převodu způsobem uvedeným v proformafaktuře (předfaktuře). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu případně ostatní sjednané platby za zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

Pokud platí kupující -spotřebitel předem, obdrží daňový doklad při převzetí zboží. 

3.1.7. Neshoda mezi kupní smlouvou a skutečně poskytnutým plněním 

Pokud kupující - spotřebitel zjistí při převzetí zboží neshodu mezi skutečným plněním a kupní smlouvou, je povinen o tom neprodleně, nejpozději však do 6 měsíců informovat prodávajícího. Prodávající je pak povinen uvést obsah plnění do souladu s kupní smlouvou, a to buď výměnou věci nebo její opravou bez nároku na zvýšení ceny a pokud tak neučiní je kupující - spotřebitel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Pokud se na tom prodávající s kupujícím - spotřebitelem dohodnou, lze neshodu mezi kupní smlouvou a skutečně poskytnutým plněním nahradit slevou. Výše uvedená práva kupujícího - spotřebitele vyplývající z neshody mezi kupní smlouvou a skutečně poskytnutým plněním neplatí, pokud kupující - spotřebitel o neshodě věděl nebo ji sám způsobil. 

3.1.8. Ochrana obchodních a osobních údajů 

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. 

Dále uvedené osobní údaje, data a obchodní informace (jméno a příjmení, rodné číslo, adresa, telefon, email, bankovní spojení), která sdělí v rámci obchodního vztahu jedna smluvní strana druhé jsou považovány za důvěrné. Prodávající ani kupující - spotřebitel je neposkytnou třetím osobám, ledaže by to bylo nutné pro splnění vzájemných závazků smluvních stran nebo stanoveno zákonem. 

Prodávající je povinen uchovávat informace o kupujícím - spotřebiteli v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. 

Kupující - spotřebitel uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů prodávajícím a to až do doby kdy kupující spotřebitel s takovým zpracováním a shromažďováním jeho osobních údajů vyjádří písemnou formou nesouhlas. 

3.1.9 Odstoupení od kupní smlouvy 

Pokud je kupní smlouva uzavřena v internetovém obchodě pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující - spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Tato lhůta začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den. 

Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží. 

Kupující - spotřebitel je v případě odstoupení od smlouvy podle prvního odstavce bodu 3.1.9. povinen sdělit doložitelným způsobem prodávajícímu do 14 dnů od převzetí zboží svoji vůli od kupní smlouvy odstoupit.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno nejpozději v poslední den 14denní lhůty.

Nestačí jej v tento den pouze odeslat. Současně kupující - spotřebitel sdělí prodávajícímu údaje potřebné pro jednoznačnou identifikaci předmětné kupní smlouvy. Tím se rozumí minimálně číslo daňového dokladu, datum nákupu, název zboží uvedený na daňovém dokladu. Kupující spotřebitel je povinen následně vrátit prodávajícímu zboží do 10 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu a ten mu na základě převzetí bezvadného a neopotřebeného zboží v plném rozsahu předmětné kupní smlouvy vrátí kupní cenu v hotovosti nebo na bankovní účet kupujícího – spotřebitele do 30 dnů od odstoupení.  Zboží může být po dohodě vráceno i později. 

Kupující – spotřebitel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, pokud toto zboží bylo podle jeho přání nebo pro jeho osobu nějak (speciálně) upravováno. 

Pokud kupující - spotřebitel nevydá prodávajícímu vše, co na základě kupní smlouvy získal nebo pokud je zboží již opotřebeno nebo poškozeno, musí kupující - spotřebitel poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.

Pokud je zboží vrácené kupujícím - spotřebitelem částečně poškozeno nebo opotřebeno, a prodávající takovou skutečnost prokáže, pak prodávající uplatní na kupujícím - spotřebiteli právo na náhradu škody a započte svůj nárok vůči kupujícímu - spotřebiteli. Prodávající pak kupujícímu - spotřebiteli vrátí jen kupní cenu příslušně sníženou a to navíc i o náklady, které prodávajícímu s vrácením zboží vznikly. 

3.1.10. Hospodaření s obaly a likvidace zboží po ukončení jeho životnosti 

Se všemi obalovými materiály je kupující - spotřebitel povinen nakládat v souladu s platnou legislativou. Obalový materiál (papír a dřevo) je možno spálit, nespálené zbytky a popel likvidovat jako domovní odpad. Zboží po ukončení jeho životnosti je kupující - spotřebitel povinen zlikvidovat v souladu s platnou legislativou a s ohledem na životní prostředí. 

3.2. Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. 

Záruční doba, kterou poskytuje prodávající kupujícímu - spotřebiteli na prodávané zboží činí 24 měsíců. Obsah poskytované záruky, její rozsah a podmínky, za kterých je záruka poskytována jsou uvedeny v příslušných záručních listech. 

Záruční list a návod k obsluze a údržbě je přikládán ke každému zboží nebo funkční sestavě kde to jeho charakter a provozní podmínky vyžadují. Skutečnost, zda je záruční list k danému zboží poskytován je výslovně uvedena v daňovém dokladu ke zboží. 

Pro zboží, které nemá výrobní číslo, přitom platí:

Kupující - spotřebitel v souladu s § 620 Obč. zákoníku požaduje po prodávajícím aby mu předal na jeho žádost se zbožím i záruční list s návodem k obsluze (dále jen ZL). Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že ZL je nedílnou součástí dokumentace od zboží a jeho provozování jiným způsobem než způsobem uvedeným v ZL je porušením záručních podmínek. V případě reklamace takového zboží se kupující - spotřebitel zavazuje společně s daňovým dokladem předložit ZL vyplněný a podepsaný kupujícím - spotřebitelem tak, jak je v ZL uvedeno. Pokud má ZL dvě části, kupující - spotřebitel se zavazuje při reklamaci předložit obě části ZL. Bez doložení ZL nelze identifikovat přesný typ zboží a výrobce není schopen zajistit provedení záruční opravy. 

Pro zboží, které má výrobní číslo, přitom platí:

Kupující - spotřebitel v souladu s § 620 Obč. zákoníku požaduje po prodávajícím aby mu předal na jeho žádost se zbožím i záruční list s uvedeným výrobním číslem a návodem k obsluze (dále jen ZLsVČ). Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že ZLsVČ je nedílnou součástí dokumentace od zboží a jeho provozování jiným způsobem než způsobem uvedeným v ZLsVČ je porušením záručních podmínek. V případě reklamace takového zboží se kupující - spotřebitel zavazuje společně s daňovým dokladem předložit ZLsVČ vyplněný a podepsaný kupujícím - spotřebitelem tak, jak je v ZLsVČ uvedeno. Pokud má ZLsVČ dvě části, kupující - spotřebitel se zavazuje při reklamaci předložit obě části ZLsVČ L. Bez doložení ZLsVČ nelze identifikovat přesný typ zboží a výrobce není schopen zajistit provedení záruční opravy. 

Podmínkou platnosti záruky je používání zboží v souladu s jeho určením a způsobem popsaným v návodu k obsluze a údržbě. Návody k obsluze a údržbě jsou pro kupující - spotřebitele trvale a volně dostupné na www.profikrby.cz. Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že si v případě ztráty návodu k obsluze a údržbě může tento u prodávajícího vyžádat. Při nedodržení těchto návodů k obsluze a údržbě nemůže kupující - spotřebitel uplatnit nároky z vad zboží a prodávajícímu nevzniká povinnost odpovědnosti za vady zboží. Pokud je podmínkou dodržení záruky provádění periodických prohlídek nebo revizí, lze uplatňovat nároky ze záruky, pouze pokud jsou takové prohlídky nebo revize řádně prováděny způsobem daným prodávajícím nebo příslušnou normou a jejich výsledky jsou řádně zaznamenány a evidovány. Pokud jsou výrobky nebo funkční celky instalovány do dalších systémů nebo na ně připojovány, je záruka platná pouze v případě, že související systémy jsou ve stavu odpovídající platným normám a podmínkám prodávajícího. 

Nároky z vad zboží nevzniknou kromě výše uvedených okolností také v těchto případech:

Název typu výrobku nebo jeho sériové výrobní číslo bylo pozměněno, odstraněno nebo je nečitelné.

Výrobek byl používán v rozporu s jeho určením.

Výrobek byl neodborně instalován nebo nebyly při instalaci dodrženy podmínky týkající se systémů, na které byl výrobek připojen (například připojení na komín bez revizní zprávy).

Je reklamována technická vlastnost nebo parametr, které nejsou definovány v technické dokumentaci výrobku. 

3.3. Zvláštní ustanovení o internetovém obchodování 

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu.

Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. 

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. 

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

 

4. Obchodní dodací a záruční podmínky pro kupujícího - podnikatele. 

Preambule: Pokud kupující - podnikatel uzavřel s prodávajícím Smlouvu o obchodním partnerství, pak mohou být některá vzájemná oprávnění a povinnosti mezi kupujícím - podnikatelem a prodávajícím upravena odlišně než je uvedeno v těchto obchodních podmínkách. V takovém případě platí ujednání učinění ve Smlouvě o obchodním partnerství. 

4.1.1. Objednání zboží a potvrzení objednávky 

Kupující - podnikatel objednává zboží vystavením objednávky jedním z dále uvedených způsobů:

a) potvrzením volby Potvrdit objednávku v dialogovém okně Pokladna internetového obchodu

b) zasláním objednávky e-mailem

c) zasláním objednávky faxem

d) zasláním objednávky poštou

e) potvrzením vystavené nabídky, objednávky (expedičního listu) nebo dodacího listu při nákupu na prodejně prodávajícího 

Objednání zboží jedním z výše uvedených způsobů vystavuje kupující - podnikatel závaznou objednávku.

Každá objednávka vystavená kupujícím - podnikatelem musí mít minimálně náležitosti:

- Jednoznačnou identifikaci kupujícího:

Obchodní firma, sídlo, IČ DIČ (pokud je kupující plátcem DPH), jednající zástupce, údaje

obchodního rejstříku nebo oprávnění k podnikání.

- Jednoznačnou identifikaci objednávaného zboží (objednací číslo, název a množství).

- Datum vystavení objednávky.

- Místo převzetí zboží

- Způsob doručení

- Požadovanou dodací lhůtu (pozn.: pokud je kupujícím - podnikatelem požadovaná dodací lhůta

kratší než dodací lhůta uvedená, jako pevná, v internetovém obchodu, nebo v ceníkovém listu u příslušného zboží, není pro prodávajícího závazná, pokud ji písemně nepotvrdí. 

Prodávající potvrdí objednávku vystavením Potvrzení objednávky a odešle je e-mailem, faxem nebo poštou do tří pracovních dnů kupujícímu - podnikateli. Tím je uzavřena mezi kupujícím - podnikatelem a prodávajícím kupní smlouva ve smyslu obchodního zákoníku.

Pokud je skutečná dodací lhůta uvedená prodávajícím v Potvrzení objednávky delší než dodací lhůta uvedená, jako pevná, v internetovém obchodu, nebo v ceníkovém listu u příslušného zboží, nebo pokud kupující - podnikatel neakceptuje výši ceny za dopravu, je kupující - podnikatel oprávněn do dvou pracovních dnů uzavřenou kupní smlouvu jednostranně vypovědět. 

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). 

4.1.2. Dodací lhůta, místo a způsob dodání zboží 

Lhůta, ve které má být zboží dodáno (dodací lhůta), je příslušná ke každému zboží a je uvedena u každého zboží v internetovém obchodu, pokud zboží není skladem. Při prodeji zboží na prodejně je dodací lhůta na dotaz nebo je uvedena ve vystavené nabídce. Pokud prodávající nemůže potvrdit kupujícímu – podnikateli tuto standardní dodací lhůtu, navrhne kupujícímu - podnikateli v Potvrzení objednávky dodací lhůtu jinou. Pokud kupující - podnikatel tuto navrženou dodací lhůtu neakceptuje, je oprávněn do dvou pracovních dnů od objednávky odstoupit. 

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím - podnikatelem při vystavení objednávky. Pokud je místem dodání adresa prodávajícího, rozumí se, že kupující zajišťuje dopravu zboží vlastními prostředky. Pokud kupující - podnikatel požaduje dodat zboží jeho jménem jinému odběrateli (dále též prodej v režimu BB2C) na jinou než jeho adresu, je povinen tuto skutečnost jednoznačně uvést ve své objednávce a žádat prodej zboží v režimu BB2C.

Předání zboží dopravci k přepravě pro kupujícího - podnikatele musí být zvlášť sjednáno a potvrzeno prodávajícím, jinak k němu není prodávající povinen.

Prodávající avizuje kupujícímu - podnikateli dodání zboží způsobem uvedeným v potvrzené objednávce dva pracovní dny předem. Kupující - podnikatel je povinen vytvořit dostatečné podmínky pro převzetí zboží, kterými se rozumí přítomnost kupujícího - podnikatele nebo osoby jím zplnomocněné k převzetí zboží v době uvedené v avízu zaslaném prodávajícím v místě uvedeném v objednávce, dále zajištění dopravně dostupného místa pro složení zboží v přízemí nebo nejvýše na skladové rampě. 

Prodávající dodá kupujícímu - podnikateli zboží v přepravním obalu, řádně označené minimálně obchodním jménem prodávajícího a kupujícího - podnikatele s výjimkou prodeje v režimu BB2C kde prodávají označí zboží dle požadavku kupujícího - podnikatele. 

Kupující - podnikatel je při převzetí zboží povinen zkontrolovat, zda zboží nebylo přepravou zjevně poškozeno a v případě poškození zboží odmítnout dopravci převzetí zboží a o odmítnutí převzetí zboží z důvodu jeho zjevného poškození učinit s dopravcem zápis. Pokud by kupující - podnikatel tak neučinil, prodávající neodpovídá za vady zboží. Kupující - podnikatel je povinen prohlédnout zboží podle množství co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. V případě prodeje v režimu BB2C je kupující – podnikatel povinen přenést povinnosti uvedené v tomto odstavci na toho, kdo zboží přebírá. 

Jestliže kupující - podnikatel z výše uvedených důvodů (poškození zboží dopravcem) bez toho, aby učinil s dopravcem zápis, či bez výše uvedených důvodů kromě důvodů stanovených zákonem nebo bez předchozí dohody s prodávajícím zboží odmítne převzít, je prodávající oprávněn zúčtovat cenu za dopravu zboží z částky již zaplacené kupní ceny nebo zálohy na kupní cenu. Dále je kupující - podnikatel povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 3 % z kupní ceny zboží, kterou je prodávající rovněž oprávněn takto zúčtovat a vedle toho náhradu ušlého zisku. 

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

4.1.3. Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží 

Kupující - podnikatel nabude vlastnického práva ke zboží úplným zaplacením kupní ceny zboží po jeho převzetí. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího - podnikatele převzetím zboží. 

4.1.4. Kupní cena 

Kupní ceny zboží uvedené v internetovém obchodu, nebo v ceníkovém listu u příslušného zboží jsou základními cenami. DPH bude k ceně zboží přičteno v souladu s aktuálně platnými sazbami. Platné ceny jsou vždy uvedeny v internetovém obchodu. Ceny uvedené v tištěných ceníkových listech jsou ceny informativní a v případě rozporu platí ceny uvedené v internetovém obchodu. 

Platnost kupních cen je daná okamžikem objednání zboží kupujícím - spotřebitelem. 

Kupujícímu - podnikateli jsou poskytovány slevy na základě smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem definovaného platnou smlouvu o obchodním partnerství ve výši uvedené ve smlouvě o obchodním partnerství. 

4.1.5. Cena dopravy 

Pokud zajišťuje dopravu zboží prodávající, platí kupující - podnikatel v případě nákupu v internetovém obchodu cenu za dopravu ve výši uvedené v internetovém obchodu a v případě nákupu na prodejně ve výši uvedené v daňovém dokladu. 

4.1.6. Zaplacení kupní ceny a ostatních plateb za zboží 

Kupující - podnikatel zaplatí kupní cenu zboží případně ostatní sjednané platby za zboží (cenu za dopravu, balné, pojistné atd.) hotově při jeho převzetí nebo předem formou bankovního převodu způsobem uvedeným v proformafaktuře (předfaktuře). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu případně ostatní sjednané platby za zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

Kupující - podnikatel, který s prodávajícím uzavřel. Smlouvu o obchodním partnerství platí za zboží způsobem uvedeným v uvedené smlouvě. 

Pokud platí kupující - podnikatel předem, obdrží daňový doklad při převzetí zboží. 

4.1.7. Ochrana obchodních a osobních údajů 

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. 

Dále uvedené osobní údaje, data a obchodní informace (jméno a příjmení, rodné číslo, adresa, telefon, email, bankovní spojení), která sdělí v rámci obchodního vztahu jedna smluvní strana druhé, jsou považovány za důvěrné. Prodávající ani kupující - podnikatel je neposkytnou třetím osobám, ledaže by to bylo nutné pro splnění vzájemných závazků smluvních stran nebo stanoveno zákonem.

4.2. Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

Preambule: V případě prodeje zboží v režimu BB2C nebo B2B (viz. čl. 2  Definice pojmů) je kupující - podnikatel povinen přenést povinnosti uvedené v tomto odstavci na toho, kdo zboží přebírá. 

Záruční doba, kterou poskytuje prodávající kupujícímu - spotřebiteli na prodávané zboží činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, kdy bylo zboží v záruční opravě. V případě, že bylo zboží v rámci reklamace vyměněno za nové, běží nová záruční lhůta. 

Záruční doba, kterou poskytuje prodávající kupujícímu - podnikateli na prodávané zboží činí 24 měsíců, pokud není u konkrétního zboží v internetovém obchodu nebo v ceníkovém listu nebo ve vystavené nabídce uvedeno jinak. Obsah poskytované záruky, její rozsah a podmínky, za kterých je záruka poskytována jsou uvedeny v příslušných záručních listech. 

Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným užíváním zboží. Nárok na uplatnění záruky zaniká taktéž v případě neodborné manipulace s věcí, jejím používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou, jejím poškozením živly (např. voda, oheň či blesk) nebo nadměrným zatěžováním. 

Záruční list a návod k obsluze a údržbě je přikládán ke každému zboží nebo funkční sestavě kde to jeho charakter a provozní podmínky vyžadují. Skutečnost, zda je záruční list k danému zboží poskytován je výslovně uvedena v daňovém dokladu ke zboží. 

Pro zboží, které nemá výrobní číslo, přitom platí:

Kupující - podnikatel požaduje po prodávajícím, aby mu předal na jeho žádost se zbožím i záruční list s návodem k obsluze (dále jen ZL). Kupující - podnikatel bere na vědomí, že ZL je nedílnou součástí dokumentace od zboží a jeho provozování jiným způsobem než způsobem uvedeným v ZL je porušením záručních podmínek. V případě reklamace takového zboží se kupující - podnikatel zavazuje společně s daňovým dokladem předložit ZL vyplněný a podepsaný kupujícím - podnikatelem tak, jak je v ZL uvedeno. Pokud má ZL dvě části, kupující - podnikatel se zavazuje při reklamaci předložit obě části ZL. Bez doložení ZL nelze identifikovat přesný typ zboží a výrobce není schopen zajistit provedení záruční opravy. 

Pro zboží, které má výrobní číslo, přitom platí:

Kupující - podnikatel požaduje po prodávajícím, aby mu předal na jeho žádost se zbožím i záruční list s uvedeným výrobním číslem a návodem k obsluze (dále jen ZLsVČ). Kupující - podnikatel bere na vědomí, že ZLsVČ je nedílnou součástí dokumentace od zboží a jeho provozování jiným způsobem než způsobem uvedeným v ZLsVČ je porušením záručních podmínek. V případě reklamace takového zboží se kupující - podnikatel zavazuje společně s daňovým dokladem předložit ZLsVČ vyplněný a podepsaný kupujícím - podnikatelem tak, jak je v ZLsVČ uvedeno. Pokud má ZLsVČ dvě části, kupující - podnikatel se zavazuje při reklamaci předložit obě části ZLsVČ L. Bez doložení ZLsVČ nelze identifikovat přesný typ zboží a výrobce není schopen zajistit provedení záruční opravy. 

Podmínkou platnosti záruky je používání zboží v souladu s jeho určením a způsobem popsaným v návodu k obsluze a údržbě. Návody k obsluze a údržbě jsou pro kupujícího - podnikatele trvale a volně dostupné na www.profikrby.cz. Kupující - podnikatel bere na vědomí, že si v případě ztráty návodu k obsluze a údržbě může tento u prodávajícího vyžádat. Při nedodržení těchto návodů k obsluze a údržbě nemůže kupující - podnikatel uplatnit nároky z vad zboží a prodávajícímu nevzniká povinnost odpovědnosti za vady zboží. Pokud je podmínkou dodržení záruky provádění periodických prohlídek nebo revizí, lze uplatňovat nároky ze záruky pouze, pokud jsou takové prohlídky nebo revize řádně prováděny způsobem daným prodávajícím nebo příslušnou normou a jejich výsledky jsou řádně zaznamenány a evidovány. Pokud jsou výrobky nebo funkční celky instalovány do dalších systémů nebo na ně připojovány, je záruka platná pouze v případě, že související systémy jsou ve stavu odpovídající platným normám a podmínkám prodávajícího. 

Nároky z vad zboží nevzniknou kromě výše uvedených okolností také v těchto případech:

Název typu výrobku nebo jeho sériové výrobní číslo bylo pozměněno, odstraněno nebo je nečitelné.

Výrobek byl používán v rozporu s jeho určením.

Výrobek byl neodborně instalován nebo nebyly při instalaci dodrženy podmínky týkající se systémů, na které byl výrobek připojen (například připojení na komín bez revizní zprávy). 

Je reklamována technická vlastnost nebo parametr, které nejsou definovány v technické dokumentaci výrobku. 

Podmínky a postupy pro reklamaci zboží zakoupeného v souladu s těmito obchodními podmínkami jsou blíže definovánu v Reklamačním řádu, který je v souladu s čl. 1 nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. V případě rozporu některého ustanovení těchto Obchodních podmínek a Reklamačního řádu, použije se Reklamační řád.

Kupující - spotřebitel souhlasí s tím, že bude v rámci reklamačního procesu preferovat využití

elektronického reklamačního formuláře zřízeného prodávajícím speciálně k tomuto účelu a využití prostředků komunikace na dálku (e-mail, elektronická pošta).

5. Dohoda o nakládání s odpady z obalů

5.1. Dohoda o nakládání s odpady z obalů mezi kupujícím - spotřebitelem a prodávajícím

Kupující - spotřebitel tímto uzavírá s prodávajícím tuto dohodu o zajištění likvidace odpadů z prodejních obalů zboží, které od prodávajícího kupuje:

a) Kupující - spotřebitel odpady z obalů odevzdá v souladu se zákonem 185/2001 oprávněné osobě k dalšímu využití nebo recyklaci.

b) Za splnění povinnosti dle bodu a) náleží kupujícímu - spotřebiteli odměna ve výši 100,- Kč. Tato odměna je již započítána jako sleva v prodení ceně zboží.

c) Svoji povinnost dle bodu a) splní kupující - spotřebitel také tím, že odpady z obalů odevzdá do sběrného místa, které je určeno v sídle prodávajícího (Pečky, Petra Bezruče 548, PSČ 289 11) nebo předá odpady z obalů přepravci prodávajícího, který kupujícímu - spotřebiteli zboží doručil

d) V případě nesplní povinnosti dle bodu a) se kupující  - spotřebitel zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50,- Kč

e) Tato dohoda je smluvním ujednáním mezi kupujícím - spotřebitelem a prodávajícím o službě provedené za úhradu a není přenesením povinností prodávajícího na kupujícího - spotřebitele

 

5.2. Dohoda o nakládání s odpady z obalů mezi kupujícím - podnikatelem a prodávajícím

Kupující - podnikatel potvrzuje, že jsou mu známy povinnosti, které mu převzetím přepravních obalů od prodávajícího vznikají v souladu se zákonem 477/2001 o obalech a dále též dle zákona  185/2001 o odpadech.

Dále kupjící - podnikatel potvrzuje, že prodávajícímu nesdělil, zda obaly na zboží prodávajícího bude likvidovat sám a zboží nebo zda zboží i s obaly prodá jinému subjektu.

Text těchto obchodních podmínek nelze jakkoliv upravovat nebo měnit bez souhlasu KRBY-KAMNA TURYNA s.r.o.